Wijziging woonsituatie

Het is mogelijk dat er tijdens het huren van een woning een wijziging in uw gezinssamenstelling plaatsvindt. Dit moet u aan ons doorgeven. Hieronder vindt u een overzicht voor verschillende situaties.

Wijzigingen doorgeven
Geef wijzigingen altijd door aan de betreffende instanties. Wijzigingen in de gezinssamenstelling kan namelijk gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap krijgt u automatisch het medehuurderschap. U heeft dan geen toestemming van ons nodig. Wij ontvangen wel graag bericht van u, zodat wij de gegevens van uw partner kunnen opnemen in onze administratie. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'medehuurderschap'. Er wordt geen nieuwe huurovereenkomst opgemaakt, de bestaande huurovereenkomst wordt op twee namen gezet.

Samenwonen

Bij samenwoning moet de aanvrager voor medehuurderschap minimaal twee jaar bij de hoofdhuurder in de woning wonen en een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' voeren. Er mag geen sprake zijn van misbruik om zo het huurderschap te verkrijgen. Medehuurderschap moet bij ons worden aangevraagd via een formulier. Er wordt dan geen nieuwe huurovereenkomst opgemaakt, de bestaande huurovereenkomst wordt op twee namen gezet.

Als het medehuurderschap door ons wordt toegekend, zijn vanaf dat moment zowel huurder als medehuurder aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.


Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u gehuwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap dan bent u automatisch beide huurder, ook als de huurovereenkomst slechts door één van u is ondertekend. Is er sprake van echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap en vertrekt één van u uit de woning, dan moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen. Dit kan middels een 'eenzijdige huuropzegging'.

Samenwonen

Woont u samen zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te hebben, maar is de huurovereenkomst wel ondertekend door beide huurders? Wanneer één van de huurders vertrekt uit de woning dan moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen. Dit kan middels een 'eenzijdige huuropzegging'.

Het eenzijdig opzeggen

Het eenzijdig de huur opzeggen kan op elke werkdag gedaan worden, maar niet met terugwerkende kracht. Beide huurders ondertekenen de eenzijdige huuropzegging. De huurder die in de woning blijft, is aansprakelijk voor eventuele schade welke voor of na deze eenzijdige huuropzegging is ontstaan.

Bevestiging van de eenzijdige huuropzegging

Zowel de vertrokken huurder als de achterblijvende huurder ontvangt een schriftelijke bevestiging vanaf welke datum de achterblijvende huurder alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor de woning. Voor eventuele huurachterstand die ontstaan is tijdens de gezamenlijke huurperiode blijft men beide aansprakelijk.

Let op!

Na de huuropzegging vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende. Wilt u ingeschreven blijven staan? Dan kunt u zich opnieuw inschrijven.


Wanneer de hoofdhuurder overlijdt, gaat de huurovereenkomst automatisch naar de medehuurder bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap.

De medehuurder hoeft dan alleen een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte naar ons te sturen. Wij zorgen ervoor dat de huurovereenkomst op naam van de medehuurder komt te staan. Deze wordt dan de hoofdhuurder.

In geval van samenwonen

Woonde u minimaal twee jaar samen, bent u nog geen medehuurder en is uw partner overleden? Dien dan bij ons een aanvraag in tot voortzetting van de huurovereenkomst.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel Basisregistratie Personen met adreshistorie (via Gemeente)
  • Bewijs van voeren van een duurzame en gezamenlijke huishouding (bijvoorbeeld kopie gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke belastingaangifte, verzekeringspolis)

Inwonende kinderen

Meerderjarige inwonende kinderen of de voogd van minderjarige kinderen kunnen net als bij de nabestaande(n) / erfgename(n) de huurovereenkomst niet voortzetten. In deze situaties proberen wij in overleg met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de kinderen. De termijn waarbinnen de woning verlaten moet worden, hangt af van meerdere factoren.

Volgens de wettelijke regelgeving is het soms mogelijk de huurovereenkomst op naam van het inwonende kind te laten zetten. Voorwaarde is dat het inwonende kind zijn hele leven thuis heeft gewoond en inmiddels de leeftijd van 36 jaar gepasseerd is. Daarnaast moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Doet deze situatie zich voor, neem dan contact op met de afdeling Wonen.

Huuropzegging door erfgename(n)

Als de hoofdhuurder overlijdt en er is geen medehuurder, dan dienen de erfgenamen zorg te dragen voor de huuropzegging. Het opzeggen van de huur kan op elke dag van de maand. Daarbij geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop Beter Wonen Vechtdal de huuropzegging heeft ontvangen. U kunt de huur opzeggen door middel van een formulier huuropzegging bij overlijden.


Formulieren

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.