Wijziging woonsituatie

Het is mogelijk dat er tijdens het huren van een woning een wijziging in uw gezinssamenstelling plaatsvindt. Dit moet u aan ons doorgeven. Hieronder vindt u een overzicht voor verschillende situaties.

Wijzigingen doorgeven
Geef wijzigingen altijd door aan de betreffende instanties. Wijzigingen in de gezinssamenstelling kan namelijk gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap krijgt u automatisch het medehuurderschap

U heeft dan geen toestemming van ons nodig. Wij ontvangen wel graag bericht van u, zodat wij de gegevens van uw partner kunnen opnemen in onze administratie. Gebruik hiervoor het formulier 'medehuurderschap'. We maken geen nieuwe huurovereenkomst. De bestaande huurovereenkomst zetten we op twee namen.

Bij samenwoning moet u minimaal 2 jaar bij de hoofdhuurder inwonen om medehuurderschap te krijgen
En u moet een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ voeren. Er mag geen sprake zijn van misbruik om zo het huurderschap te verkrijgen. Medehuurderschap moet u bij ons aanvragen via een formulier. We maken dan geen nieuwe huurovereenkomst op. De bestaande huurovereenkomst zetten we op twee namen. Krijgt u het medehuurderschap? Dan is zowel de huurder als medehuurder aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.


Bij echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen

Dit kan met een eenzijdige huuropzegging. U bent namelijk beide huurder, ook als de huurovereenkomst slechts door één van u is ondertekend.

Bij samenwoning moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen

Dit is als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, maar u wel allebei de huurovereenkomst heeft ondertekend. Dit kan met een eenzijdige huuropzegging.

De eenzijdige huuropzegging kunt u op elke werkdag doen

Maar het kan niet met terugwerkende kracht. Beide huurders ondertekenen de eenzijdige huuropzegging. De huurder die in de woning blijft, is aansprakelijk voor eventuele schade die voor of na deze eenzijdige huuropzegging is ontstaan.

Beide huurders ontvangen een schriftelijke bevestiging van de eenzijdige huuropzegging

In de bevestiging staat vanaf welke datum de achterblijvende huurder alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor de woning. Voor eventuele huurachterstand die ontstaan is tijdens de gezamenlijke huurperiode blijven beide huurders aansprakelijk.

Na de huuropzegging vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende

Wilt u ingeschreven blijven staan? Dan kunt u zich opnieuw inschrijven.


Huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap? De huurovereenkomst gaat automatisch naar de medehuurder

De medehuurder hoeft dan alleen een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte naar ons te sturen. Wij zorgen ervoor dat de huurovereenkomst op naam van de medehuurder komt te staan. Deze wordt dan de hoofdhuurder.

Samenwoning? De medehuurder kan een aanvraag indienen tot voortzetting van de huurovereenkomst

Woonde u minimaal twee jaar samen, bent u nog geen medehuurder en is uw partner overleden? Dan kunt op de volgende manier de huurovereenkomst voortzetten.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel Basisregistratie Personen met adreshistorie (via Gemeente)
  • Bewijs van voeren van een duurzame en gezamenlijke huishouding (bijvoorbeeld kopie gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke belastingaangifte, verzekeringspolis)

Meerderjarige inwonende kinderen of de voogd van minderjarige kinderen? Die kunnen de huurovereenkomst niet voortzetten

Net als bij de nabestaande(n) / erfgename(n). In deze situaties proberen wij in overleg met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de kinderen. De termijn waarbinnen de woning verlaten moet worden, hangt af van meerdere factoren. Volgens de wettelijke regelgeving is het soms mogelijk de huurovereenkomst op naam van het inwonende kind te laten zetten. Voorwaarde is dat het inwonende kind zijn hele leven thuis heeft gewoond en inmiddels de leeftijd van 36 jaar gepasseerd is. Daarnaast moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Bevindt u zich in deze situatie? Neem dan contact op met de afdeling Wonen.

Is er geen medehuurder? Dan moeten de erfgenamen de huur opzeggen

Dit kan op elke dag van de maand. Daarbij geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop wij de huuropzegging hebben ontvangen. U kunt de huur opzeggen door middel van een formulier huuropzegging bij overlijden.


Formulieren

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.