Nieuwsberichten

15-01-2021

In de nieuwe wijk Slotgraven, gelegen naast het gemeentehuis van Hardenberg, wordt volop gebouwd. Aan de M.H. Trompstraat, naast de twee grote flats, staat nog een voormalig leslokaal. Het gebouw is verouderd en staat al heel wat jaren leeg. Door een nauwe samenwerking met de gemeente Hardenberg kan Vechtdal Wonen ook dit gedeelte van de wijk verbeteren door hier acht nieuwe appartementen te bouwen.

In januari zal de sloop starten van het gebouw, hiervoor in de plaats komen acht appartementen met 1 of 2 slaapkamers. De woningen op de begane grond beschikken over een voor- en achtertuin. De appartementen op de bovenverdieping hebben een balkon en een zolder waardoor er meer woonoppervlak is. Uiteraard worden de woningen duurzaam afgewerkt. Zo worden ze voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen en worden ze geheel gasloos uitgevoerd. De woningen zijn dus energiezuinig en leveren de nieuwe bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. De verwachting is dat de appartementen in november 2021 opgeleverd worden.

Dit nieuwbouwproject sluit mooi aan bij de onlangs ondertekende prestatieafspraken tussen Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. Hierin staat niet alleen beschreven hoeveel huurwoningen er gebouwd worden in 2021, maar ook wordt er verder gekeken, het gaat om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Met de bouw van deze appartementen wordt daar meteen aan voldaan. De woningen zijn straks beschikbaar voor alle doelgroepen, maar gezien de ligging van de appartementen, midden in het centrum van Hardenberg, zijn de benedenwoningen zeer geschikt voor senioren. De verwachting is dan ook dat er veel interesse zal zijn voor deze appartementen.

 

De verhuur zal in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. Meer informatie hierover volgt.

TrompstraatVechtdal Wonen


22-12-2020

Voor de komende jaren ontwikkelen we beleid om onze bijdrage te kunnen leveren aan het CO2- neutraal maken van onze woningen in 2050. We zetten grote stappen met de verduurzaming van ons bezit. We investeren daarbij in de toekomstwaarde, milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van onze woningen.

Zonnepanelenproject
Een van deze grote stappen is het aanbrengen van zonnepanelen. Hiermee wordt stroom duurzaam opgewekt en wordt er bespaard op de energierekening. Begin 2021 starten we met een groot zonnepanelenproject. We starten binnenkort met een aantal woningen in dit project, deze huurders worden door ons persoonlijk geïnformeerd.

Vechtdal Wonen doet de investering
Vechtdal Wonen koopt de zonnepanelen en zorgt ervoor dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt straks maandelijks een gebruikersvergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen, de huur blijft gelijk. De gebruikersvergoeding is altijd lager dan het bedrag dat wordt bespaart met de zonnepanelen. Zo is de huurder gegarandeerd goedkoper uit.

Samenwerking met Tenten Solar en Zonneplan
Voor de plaatsing van de zonnepanelen zijn we samenwerkingen aangegaan met Tenten Solar en Zonneplan. Dit zijn ervaren partijen die jaarlijks duizenden woningen voorzien van zonnepanelen. Na het ontvangen van de eerste brief van Vechtdal Wonen, ontvangen de eerste deelnemers aan dit project van een van deze partijen overige informatie.

Kostenbesparing
Hoeveel er precies bespaard kan worden, hangt af van het stroomverbruik, de grootte van het dak en de ligging ten opzichte van de zon. Tenten Solar of Zonneplan maakt deze inschatting vooraf met behulp van speciale software.

Warme opname
Voordat er een passende aanbieding gemaakt wordt, wordt de woning bekeken. Elke woning heeft namelijk een andere indeling. Tijdens dit bezoek wordt overlegd waar de omvormer komt te hangen en hoe de kabel gaat lopen van het zolder naar de meterkast. Zo weet de huurder op de dag van plaatsing precies wat wij gaan doen en zijn veel vragen voor al beantwoord.

Vragen?
Heeft u een brief ontvangen en op voorhand al een vraag?
Kijk dan op de website van Tenten Solar of Zonneplan. De zonnespecialisten van deze partijen zullen u graag te woord staan.


22-12-2020

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Wethouder Martijn Breukelman: “In Hardenberg zorgen we voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Dat betekent bouwen naar behoefte. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met Vechtdal Wonen en de huurdersorganisaties werken we al geruime tijd goed samen om onze ambities voor sociale huurwoningen te halen. Voor 2021 spreken we af hoeveel huurwoningen er gebouwd worden. Maar we kijken verder dan alleen het bouwen van woningen. Het gaat ook om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en leefbaarheid in de wijken. Ik heb met plezier mijn handtekening gezet onder de afspraken zodat we ook het volgende jaar prettig kunnen samenwerken.”

Directeur-bestuurder Martijn Rink ondertekende de prestatieafspraken namens Vechtdal Wonen:
“Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving.  Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Samen bouwen we aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Met deze prestatieafspraken kunnen we de woon- en leefmogelijkheden in Hardenberg verbeteren.”

Namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen zette voorzitter Hofstede z’n handtekening. Voorzitter Moison tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De prestatieafspraken richten zich op de huurwoningmarkt en zijn een concrete vertaling van de ambities uit het Programma Wonen. Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg spreken af wat zij in 2021 gaan doen om deze ambities te halen. De prestatieafspraken zijn hiervoor de richtlijn. Er is ruimte om tussentijds aanpassingen of extra investeringen te doen als dat nodig is.

Zo willen de woonpartners ook in 2021 samen zorgen voor de perfecte match tussen vraag en aanbod. Daarvoor zetten de partijen zowel in op nieuwbouw als op het verbeteren van bestaande huurwoningen. Concreet bouwt Vechtdal Wonen in 2021 60 betaalbare nieuwbouwwoningen. De partijen onderzoeken of huurwoningen in 2021 versneld kunnen worden gebouwd.

Ook in 2021 is er de nodige aandacht voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij wordt gekeken naar reguliere huisvesting, maar ook naar tijdelijke of flexibele woonvormen.

Verduurzaming en leefbaarheid

In 2021 worden opnieuw 29 huurwoningen verduurzaamd. Voor 2021 wordt ingezet op een gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen. Dat zorgt mogelijk voor lagere woonlasten voor de huurders. Nieuwe woningen worden levensloopaanpasbaar gebouwd. Bestaande huurwoningen worden toegankelijker gemaakt als dat nodig is en beter levensloop aanpasbaar zodat ze geschikt zijn voor senioren of mindervaliden. Vechtdal Wonen richt zich niet alleen op woningen, maar ook op leefbaarheid in de buurten en het voorkomen of aanpakken van sociale problematiek in buurten. De samenwerking hierin met bewoners(organisaties) en andere partners hierin wordt in 2021 verder versterkt.


14-12-2020

Op 7 december 2020 ondertekenden Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2021. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Ommen geeft thuis!

Martijn Rink, directeur bestuurder Vechtdal Wonen: “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Met deze prestatieafspraken kunnen we samen de woon- en leefmogelijkheden in Ommen verbeteren.”  

Betaalbaarheid
Prettig wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn, voor jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. In de afspraken is het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen opgenomen. De partijen zetten in op het creëren van bewustwording en het optimaliseren van de woonlasten, passend bij de gezins- en inkomenssituatie van de huurders.

Momenteel wordt er een spoedwet voorgesteld die het mogelijk maakt om tijdelijke huurkorting toe te passen. Als de huurder door bijvoorbeeld de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft, zoekt Vechtdal Wonen samen met de huurder naar een oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld financiële ruimte verkregen worden totdat de inkomsten weer op pijl zijn.

Het netwerk rondom woonlasten, armoede en schuldenproblematiek wordt verder versterkt in lijn met de aanpak van de afgelopen jaren die zich met name richt op preventie en vroegsignalering, toegankelijkheid van dienstverlening, coaching en het bieden van effectief maatwerk waar nodig.

Beschikbaarheid
De wereld is continu in beweging en dat heeft invloed op de woonwensen van huurders en woningzoekenden. Om hen een thuis te kunnen bieden is een toekomstbestendige en gediffertentieerde woningmix nodig met een toewijzingsbeleid dat daarop inspeelt en maatwerkmogelijkheden biedt. De partijen onderkennen daarbij het belang van extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, waaronder de de mensen die urgent of met spoed behoefte hebben aan een woonruimte.

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden en Haven Oost. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen) en levensloopaanpasbaar gebouwd.

“In de huidige woningmarkt is het vinden van een passende huurwoning niet voor iedereen gemakkelijk. Het toevoegen van nieuwe huurwoningen is dus heel belangrijk. Ik ben verheugd dat Vechtdal Wonen en Huurdersvereninging Verenigd Huurbelang dertig nieuwe huurwoningen gaan realiseren in 2021”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

Om de toegankelijkheid van (senioren) van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren, zijn ook afspraken gemaakt. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.

“Het is geweldig dat we er ook dit jaar weer in geslaagd zijn om een aantal sociale huurwoningen te bouwen tegen betaalbare huurprijzen,” aldus Henk Schrijver, voorzitter van VHB.


Verduurzaming en woonkwaliteit
Om de CO2- neutraal ambitie voor 2050 na te streven, blijven de partijen inzetten op verdere verduurzaming van woningen en de woonomgeving. De investeringen zijn onder meer gericht op de milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van de woningen.
De handen worden ineengeslagen om te werken naar een evenwichtige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving om de woonkwaliteit verder te bevorderen.

Samen blijven verbeteren
Ommen is een plek voor iedereen: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Om dit te bereiken zetten de partijen in op organisatieoverstijgende samenwerkingen en sluiten zij zich aan bij bestaande netwerken. Zo zien de partijen bijvoorbeeld een toename van kwetsbare groepen. Gezamenlijk vormen de partijen een vangnet voor deze groepen. Het is voor alle partijen belangrijk om van publieke waarde te zijn en samen te blijven werken aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is en waar stad en ommeland elkaar versterken.

Prestatieafspraken Ommen foto


20-11-2020

Ieder jaar kijkt Aedes (de belangenvereniging van de wooncorporaties in Nederland) hoe Vechtdal Wonen het als corporatie doet en vergelijkt deze scores met andere corporaties.

‘’We mogen als nieuwe organisatie trots zijn op de uitkomsten van de Aedes Benchmark. Onze A-score op het gebied van bedrijfslasten laat zien dat we de kosten goed onder controle hebben. En met onze B-score op klanttevredenheid zetten we mooie stappen. Maar we zijn hiermee nog niet op het niveau waar we willen zijn, dus daar blijven we hard aan werken. En met onze prestaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid laten we zien dat we de volkshuisvestelijke opgaven met verve invullen!’’

Aedes-benchmark

Vechtdal Wonen is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes vergelijkt de prestaties van woningcorporaties via een zogeheten benchmark. In dit onderzoek worden vijf belangrijke thema’s gemeten:  Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Met de onderzoeksresultaten kunnen woningcorporaties vaststellen hoe ze functioneren in vergelijking met andere corporaties, en kunnen ze hun eigen prestatie verbeteren.

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes.

Aedes Benchmark 2020 afbeelding


13-11-2020

Na een traject van circa drie jaar heeft de Provincie Overijssel Vechtdal Wonen een ontheffing verleend inzake de Wet natuurbescherming. De ontheffing is verleend om duurzaamheids- en nieuwbouwprojecten te realiseren. Daarmee is Vechtdal Wonen de eerste organisatie in de provincie Overijssel die mag werken met vooraf opgestelde regels in het kader van de Wet natuurbescherming.

Uniek project

Vechtdal Wonen wil de komende jaren honderden woningen verduurzamen. Voorheen moest voor ieder onderhoudsproject een toetsing Flora en Fauna uitgevoerd worden om vervolgens een ontheffing aan te kunnen vragen. Zo staat het in de nieuwe Wet Natuurbescherming (2017).  Een tijdrovende kwestie, waardoor de kans bestond dat er voor de uitvoering al vertraging opliep. Om die reden heeft Vechtdal Wonen Eelerwoude gevraagd met haar mee te denken hiervoor een oplossing te vinden. Na diverse overleggen tussen de Provincie Overijssel, Eelerwoude en Vechtdal Wonen heeft Eelerwoude een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. En met succes! Toetsing van dit plan door de Provincie heeft geleid tot de nu verleende vergunning.

Een behoorlijke klus

Een SMP wordt pas opgesteld na uitvoerig veldonderzoek. Gerard Lubbers, ecoloog bij Eelerwoude, legt uit: “Dat was een behoorlijke klus, want het ging om de gehele stad Hardenberg en tiental omliggende kernen. Van De Krim tot aan Sibculo. Iedere kern hebben we meerdere keren bezocht. Hier zijn we dagelijks en vooral ‘s nachts bezig geweest, dorp voor dorp. Dat leverde ook leuke verrassingen op, zoals de aanwezigheid van de zeldzame kleine dwergvleermuis en de meervleermuis, die eerder niet of nauwelijks bekend waren in het gebied.”

Generieke ontheffing

In een SMP staat hoe de instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door op tijd maatregelen te nemen. Hierdoor is dus een generieke ontheffing afgegeven voor de komende tien jaar. Gerard: “Zo weet Vechtdal Wonen precies wat zij de komende tien jaar kunnen doen. Wanneer zij een wijk gaan verduurzamen, kunnen ze direct de maatregelen nemen die nodig zijn voor de soorten op die specifieke plek. Denk dan​ bijvoorbeeld aan geschikte ruimte onder het dak voor mussen en vleermuizen.”

Vooruitstrevend

Martijn Rink, directeur Vechtdal Wonen: ‘’Iedereen wil natuurlijk graag een goed geïsoleerde woning met zo min mogelijk energieverlies. Maar de kieren en gaten in een woning, zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen juist heerlijke verblijfsplekken. Ons bezit ligt in natuurrijk gebied, dus wij hebben als woningcorporatie de verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen.

We zijn er trots op dat we gezamenlijk zo’n vooruitstrevend traject hebben doorlopen. Met dit positieve oordeel van de Provincie Overijssel kunnen we de komende jaren ons woningbezit op de juiste manier verduurzamen, zonder daarbij schade toe te brengen aan de flora en fauna.

Het levert alle partijen veel duidelijkheid op over de beschermde soorten in een gebied en de benodigde maatregelen. Dat scheelt veel tijd en geld. En het zorgt voor structurele bescherming van diersoorten. Hiermee bewijzen we dat dat verduurzaming en soortenbescherming heel goed samen kunnen gaan.”

 

Natuurlijk, het congres voor Natuurinclusief Bouwen

Meer weten over hoe het Soortenmanagementplan tot stand kwam bij Vechtdal Wonen? Ecoloog Gerard Lubbers vertelt tijdens het digitale congres Natuurlijk hoe verduurzaming van woningen en bescherming van soorten hand in hand kunnen gaan, aan de hand van zijn werk voor Vechtdal Wonen. Aanmelden voor Natuurlijk, hét congres over natuurinclusief bouwen, is nog mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.natuurlijk2020.nl.


15-04-2020

Vanwege de coronacrisis komt Vechtdal Wonen haar huurders in het Vechtdal tegemoet en stelt daarom de geplande huurverhoging van 1 juli uit tot 1 oktober 2020.

Door de coronacrisis kan het voor huurders van Vechtdal Wonen een onzekere tijd zijn wat betreft hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze minder werk hebben of hun baan kwijt zijn geraakt. Dit kan gevolgen hebben voor het betalen van de huur. Vechtdal Wonen wil haar huurders graag tegemoet komen in deze bijzondere tijd.

Huurverhoging uitgesteld

In overleg met de huurdersorganisaties stelt Vechtdal Wonen de huurverhoging van 1 juli uit naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat de huurprijs en servicekosten voor huurders tot 1 oktober gelijk blijven; dit scheelt 3 maanden met een mogelijk hogere huur. Huurders lezen hier meer over in een brief die ze deze week ontvangen.

Helpende hand

‘’Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren om de effecten van de coronacrisis te beperken voor onze huurders’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Met dit gebaar hopen we de huurders, die hierdoor geraakt worden, een helpende hand te bieden en hiermee de woonlasten betaalbaar te houden. Toch wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat huurders contact met ons opnemen wanneer zij door plotselinge terugval in hun inkomen betalingsproblemen krijgen. Samen met de huurder gaan we op zoek naar een passende oplossing.‘’

Huurbevriezing

Voor sommige huurders is het ook mogelijk om vanaf 1 oktober de huur te bevriezen tot 1 juli 2021. De huur wordt dan niet verhoogd. Deze landelijke afspraken zijn gemaakt door de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit is alleen mogelijk voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurbevriezing? Bekijk dan dit schema.


15-04-2020

v.l.n.r. Christaan Hofstede (voorzitter SHB), Ruud Moison (voorzitter SHH)

Vanwege de Coronacrisis heeft Vechtdal Wonen de geplande huurverhoging van 1 juli aanstaande uitgesteld tot 1 oktober. Een maatregel, naast de mogelijkheid tot individuele maatwerkoplossingen bij betalingsproblemen , waar wij blij mee zijn,’ zegt Christiaan Hofstede van Stichting Huurdersbelang Beter Wonen (SHB). Samen met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft SHB een voorzetje voor deze maatregel gegeven. Beide organisaties zijn blij dat de woningcorporatie hun suggestie voortvarend heeft opgepakt en houden de situatie de komende maanden nauwlettend in de gaten

Samen sterken dan alleen!

De 26-jarige Hofstede is begin dit jaar aangetreden als voorzitter van SHB, dat intensiever wil gaan samenwerken met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH), dat geleid wordt door Ruud Moison.

‘Huurders noch woningcorporatie Vechtdal Wonen is gebaat bij twee belangenverenigingen, die feitelijk hetzelfde nastreven in hetzelfde werkgebied, dat de gemeente Hardenberg beslaat, meent de voorzitter van SHH. Hij is het eens met Hofstede dat er een nog stevigere organisatie ontstaat door de krachten van beide belangenverenigingen te bundelen en onderlinge kennis te delen. Dat er nu nog twee huurdersbelangenverenigingen actief zijn in de gemeente Hardenberg kan voor mensen heel verwarrend zijn. Ook om onder meer die reden lijkt samengaan een logische stap’.

Vooruitlopend op een eventuele samengaan vergadert het dagelijks bestuur van beide verenigingen al zoveel mogelijk gezamenlijk. ‘De Corona crisis bemoeilijkt het een en ander, maar we hopen bijvoorbeeld komende zomer met de hele groep rond de tafel te zitten. In tegenstelling tot SHH, dat een vijfkoppig bestuur telt, werkt SHB met een dagelijks bestuur en 15 leden uit de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg.

De huurdersbelangenvereniging 2.0, zoals Moison de eventueel nieuw te vormen organisatie bij wijze van grap noemt, moet het beste van de huidige twee onafhankelijke belangenorganisaties samenbrengen. Daar waar SHB onder andere een wegwijsfunctie vervult en bijvoorbeeld anticipeert op ideeën, wensen of klachten van huurders over onder andere overlast in de buurt of onderhoud aan woningen, houdt SHH zich vooral bezig met zaken op beleidsniveau en het kijken naar de communicatie van de woningcorporatie richting haar huurders. Worden veranderingen tijdig aangegeven? Is er open communicatie over de mogelijkheden tot huurbevriezing, huurverlaging, subsidiemogelijkheden en dergelijke.

‘Vroeger stond de belangenvereniging aan de ene kant en de woningcorporatie aan de andere kant. Heel veel mensen kennen de huurdersbelangenvereniging nog als een organisatie waarbij je kon aankloppen als een deurkruk verkeerd zat of een raam kraakte. Met dat soort zaken houdt SHH zich echter niet meer bezig.

Wij willen dan ook niet meer alleen maar op de barricaden staan, maar ook daadwerkelijk meepraten over beleidszaken. De woningcorporatie staat daar overigens open voor en neemt onze suggesties op dat gebied ook vaak wel ter harte. We hebben als belangenvereniging adviesrecht en op bepaalde punten ook instemmingsrecht,’ vertelt Moison. Hij geeft aan dat met name ook de gemeente gebaat is bij een eenduidige gesprekspartner in dezen.

Zowel SHH als SHB komen op voor de belangen van de huurders, maar realiseren zich dat je soms ook moet kunnen meedenken met de andere partij, die af en toe vanuit een ander perspectief kijkt en denkt. In die zin proberen we altijd gezamenlijk met de woningcorporatie op een constructieve manier tot een oplossing te komen,’ meent Moison.

Hij, maar ook collega Hofstede hebben hoge verwachtingen van de verdergaande samenwerking tussen beide huurdersbelangenverenigingen, maar willen de samenwerking vooral voorzichtig opbouwen, zodat er uiteindelijk een huurdersbelangenvereniging komt, die staat als een huis.

Wie meer wil weten over het werk van de Huurdersbelangenverenigingen kan de websites raadplegen: www.huurdersorganisatieshb.nl of www.shh.nu


02-04-2020

In 2019 heeft KWH bij Vechtdal Wonen de waardering van onze huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten op de verschillende onderdelen zijn beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Met een gemiddeld cijfer van een 7,6 heeft de CKV vastgesteld dat de huurders van Vechtdal Wonen tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

Continue verbetering

De resultaten uit het onderzoek zijn een belangrijke stimulans voor Vechtdal Wonen, waar kwaliteit en klanttevredenheid leidend is. Zij zetten zich vooral in om het woongeluk van hun huurders te optimaliseren. Dat dit dus ook wordt gewaardeerd stemt directeur-bestuurder Martijn Rink tevreden. ‘Het is een waardering voor onze medewerkers, die zich elke dag voor honderd procent inzetten voor onze huurders. Maar we hebben uit dit onderzoek ook verbeterpunten gehaald. Deze zullen meegenomen worden in de continue verbetering van onze dienstverlening. Denk bijv. aan het optimaliseren van onze processen en beleid.’’


05-03-2020

De kans dat er huurwoningen zijn in de gemeenten Hardenberg en Ommen met een loden waterleiding is vrijwel nihil, laat woningstichting Vechtdal Wonen weten. Deze corporatie bezit 965 woningen met een bouwjaar van vóór 1960, zo’n 10% van het totale woningbezit.

Waterleidingbedrijf Vitens heeft onlangs aan alle klanten laten weten dat in huizen die voor 1960 zijn gebouwd looddeeltjes via de leidingen in het drinkwater terecht kunnen komen. Te veel lood kan de gezondheid schaden, zodat het belangrijk is om loden leidingen te vervangen.

APK voor huizen
De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de waterleidingen in huis. In het geval van een huurwoning is dat de verhuurder. Hardenberg telt veel woningen die voor 1960 zijn gebouwd, onder meer in grote delen van Hardenberg-zuid (‘zeeheldenbuurt’) en Hardenberg-west (‘de Koppel’). Maar die hebben geen loden waterleiding, zegt woordvoerder Laura Becker van Vechtdal Wonen. “Al onze woningen krijgen namelijk om de 6 jaar een algemene periodieke keuring op installaties. Hier hoort de waterinstallatie ook bij. Loden leidingen die we hier tegenkomen vervangen we standaard.”

Vechtdal Wonen gaat op haar website en via de social mediakanalen de huurders informeren over de leidingen. Mochten huurders twijfelen over hun waterinstallatie dat kunnen ze via een instructievideo zelf controleren of ze een loden waterleiding hebben.

Laura Becker: “Mocht er toch nog ergens een stukje leiding zitten van lood, dan kunnen de huurders contact met ons opnemen zodat we dit direct gaan vervangen. Ook gaan we een plan maken om deze 965 woningen op korte termijn te controleren, zodat we zeker weten dat alle huizen 100% loodvrij zijn.”

(bron: www.hardenbergnu.nl)


15-01-2020

De Vogelbuurt in Hardenberg heeft er een klein buurtje bij. 3 maanden geleden was het nog braakliggend terrein, maar dankzij een goede samenwerking tussen Gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel en omwonenden staan er nu 15 Tiny Houses. Deze woningen zijn beschikbaar voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woning.

Dinsdagmiddag werd de afronding van dit project gevierd. Er was veel belangstelling van omwonenden en andere bezoekers, iedereen wilde graag even binnenkijken in een 'Tiny House'. Bezoekers waren verrast over de mooie afwerking en de slimme indeling van de 29 m2. De woningen zijn geheel in de fabriek gebouwd, waar ze na een korte voorbereidingsperiode direct op locatie geplaatst zijn. Op deze manier was er weinig overlast voor de omgeving.

Grote verandering voor de buurt

Ondanks de grote verandering van de woonomgeving waren buurtbewoners positief.  ‘We waren gewend aan een groot grasveld in deze buurt, natuurlijk is het dan jammer dat er plannen zijn om hierop te gaan bouwen. Maar gelukkig ziet er allemaal zeer netjes uit en hebben we weinig overlast gehad. Ik hoop dat het een verrijking voor de buurt is. Aldus een buurtbewoner.

7 huurders

Inmiddels hebben 7 huurders een plekje gevonden in een Tiny House. Via de website van Vechtdal Wonen kan men zich aanmelden voor deze woningen. In afstemming met het Samen doen team wordt er besproken of een Tiny House bij de persoonlijke situatie past. De woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen en mogen maximaal twee jaar bewoond worden. Ondertussen moet men op zoek naar een andere woning.

In de gemeente Hardenberg is er een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar niet snel genoeg in aanmerking komen, blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd bij een woningcorporatie, maar hebben wél dringend een woning nodig. Met deze 15 Tiny Houses in Hardenberg hoopt Vechtdal Wonen hiermee een oplossing te bieden voor deze woningzoekenden.

Tiny houses 1


13-12-2019

Wonen, zorg en welzijn centraal:  Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend. Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK),  Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2020 vastgelegd.

Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problematieken en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken. De vijf partijen werken met elkaar aan het gezamenlijke doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Dalfsen.

Jaarlijks evalueren en actualiseren de partijen de gemaakte prestatieafspraken met elkaar. Het resultaat daarvan is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020-2024 die vandaag is ondertekend door alle partijen. In de overeenkomst staan woonafspraken die zijn gebaseerd op de nieuwe Woonvisie 2019-2024 van de gemeente. De nieuwe woonvisie is op 25 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en in nauwe samenwerking met beide huurdersverenigingen en woningcorporaties tot stand is gekomen. Wethouder Jan Uitslag: “De thema’s welzijn en zorg maken nu integraal onderdeel uit van de Woonvisie en zijn daardoor ook expliciet opgenomen in de prestatieafspraken. We zien een mooie ontwikkeling in de opgaves waar we gezamenlijk aan werken. Er liggen niet alleen afspraken over het bouwen en wonen, maar ook voor het samen leven en zorgen voor elkaar.”

Wonen, welzijn en zorg in Dalfsen

De inwoners van de gemeente worden gemiddeld ouder. Zo groeit het aantal 80-plussers de komende 10 jaar sterk van 1.420 met ongeveer 66 procent naar 2.365 in 2030. De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Daarvoor is meer nodig dan alleen het bieden van voldoende geschikte woningen. Denk daarbij aan ondersteuning bij het huishouden, sociale contacten, dagbesteding, zorg aan huis en andere voorzieningen. Gezien de ontwikkelingen is dit één van de belangrijkste thema’s waar de partijen afspraken over hebben gemaakt. Zo willen zij dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 per jaar toeneemt, vergroten zij de toegankelijkheid van het openbaar gebied bij zorggeschikte woningen, werken zij samen aan afspraken over verantwoordelijkheden als in een vroeg stadium problemen worden gesignaleerd en is onlangs de Steungroep wonen-welzijn-zorg opgericht waaruit organisatie-overstijgende projecten worden opgepakt. Martijn Rink, Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: “Effectief samenwerken is belangrijk. Daarom werken we samen met onze huurders en partners. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen.”

Betaalbaar wonen

Op de woningmarkt hebben we te maken met krapte. De prijzen van koopwoningen zijn hoger geworden waardoor het voor starters moeilijker wordt om een woning te kopen. De behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft toenemen. Dat heeft een aantal oorzaken: mensen worden gemiddeld ouder en blijven langer thuis wonen, cliënten stromen uit vanuit ‘begeleid wonen’ en de jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Wethouder André Schuurman: “De verwachting is dat het aantal huishoudens de komend jaren blijft toenemen. Daar willen we woonruimte voor creëren. In de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat de gemeente naar 2024 toe, waar kan, wil groeien met een totaal van 600 woningen. Op deze manier creëren we passende woonruimte voor onze inwoners” De 180 huurwoningen die daar deel van uitmaken, zal VechtHorst realiseren. Robert Waarsing vult aan: “We hebben de ambitie om in 2020 52 sociale huurwoningen te bouwen in Dalfsen en Lemelerveld. Dit zijn vooral kleine betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen. Samen met de gemeente gaan we onderzoeken, welke andere locaties binnen de gemeente geschikt zijn voor nieuwe sociale huurwoningen.”

Andere afspraken hebben onder meer betrekking op het stimuleren van doorstroming. Zo zet Vechtdal Wonen de zogenoemde seniorenkorting in om doorstroming van senioren naar een geschikte woning te stimuleren. Henk Schrijver, voorzitter Verenigd Huurbelang licht toe: ”We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen die minder te besteden hebben. De seniorenkorting is daar een mooi voorbeeld van.”Voor het thema leefbaarheid stellen de corporaties in 2020 een leefbaarheidsvisie op en starten zij samen met de gemeente met een wijkschouw over fysieke en sociale onderwerpen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor nieuwe wooninitiatieven onderzocht om daarmee de concentratie van kwetsbare groepen in wijken te verkleinen. In de prestatieafspraken is ook aandacht voor de verduurzaming van de particuliere huursector. De gemeente gaat, in samenwerking met TOEK, onderzoeken hoe particuliere verhuurders bewogen kunnen worden te investeren in de verduurzaming van hun woning. TOEK-voorzitter Pieter Brattinga: “Volgens cijfers van het CBS gaat het om ongeveer 10 procent van de totale woningvoorraad in de gemeente. We vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor betaalbaarheid en wooncomfort van deze huurders”.

Samen aan de slag

De vijf partijen zien de prestatieafspraken als een bevestiging van wederzijdse ambities, inspannings- en waar mogelijk resultaatverplichtingen. Om zo de inwoners van Dalfsen, met name diegene die aangewezen zijn op de sociale huursector, op de beste manier van dienst te zijn.

Prestatieafspraken Dalfsen 2020


11-12-2019

Vechtdal Wonen, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg zorgen samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. In nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd wat de partijen in 2020 gaan doen om de woonambities te halen. De afspraken zijn vandaag ondertekend.

De woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 zijn beschreven in het Programma Wonen. Wethouder Martijn Breukelman: “We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Een belangrijk deel van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. Daarom zijn Vechtdal Wonen en de huurdersverenigingen belangrijke partners voor de gemeente bij het behalen van onze ambities.”

Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: “Wij geloven in een netwerksamenleving. Samen kunnen we meer bereiken en zorgen dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de gemeente Hardenberg. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van.”

William Teerlinck is vice-voorzitter van Huurdersbelangen Hardenberg; ‘’ Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken, het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn en komen voor onze doelgroep. Ondanks de woningcrisis en de verhuurdersheffing zijn de afspraken met Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg voor de komende periode positief voor huidige en toekomstige huurders!’

Henk van Lenthe, voorzitter van de huurdersorganisatie SHB, sluit zich hierbij aan: ” Wij zijn blij met deze samenwerking en overlegstructuur. Het is heel belangrijk voor de huurders van nu maar ook voor de huurders in de toekomst. Goed betaalbare sociale huurwoningen zullen altijd nodig blijven.”

Prestatieafspraken

De ambities uit het Programma Wonen voor wat betreft de huurwoningmarkt zijn voor 2020 vertaald in prestatieafspraken. Hierin spreken Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg af wat zij in 2020 gaan doen om de ambities te halen. In de prestatieafspraken spreken de partijen onder andere af dat huurwoningen voor de verschillende doelgroepen betaalbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast willen de partijen ervoor zorgen dat mensen die urgent een woning nodig hebben, geholpen kunnen worden.

Ook een goede leefbaarheid in de verschillende kernen is onderdeel van de prestatieafspraken. Door woningen levensloopbestendig te maken, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Het verduurzamen van de huurwoningen krijgt ook de nodige aandacht: 183 woningen worden in 2020 verduurzaamd. Volgens deze prestatieafspraken bouwt Vechtdal Wonen in de komende drie jaar in ieder geval 227 huurwoningen. Daarnaast gaan de gemeente en Vechtdal Wonen met de Plaatselijk Belangen in de kernen in gesprek om te kijken naar nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.

Nieuwe visie

Op basis van het Programma Wonen en de nieuwe visie van Vechtdal Wonen worden in het voorjaar 2020 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt. De ambitie uit het Programma Wonen van de gemeente is om de komende jaren sociale huurwoningen bij te bouwen. De opgave daarbij is om in te spelen op de vraag en behoefte naar huurwoningen voor kleine huishoudens. Daarom zullen de nieuwe meerjarenafspraken zich richten op het bouwen van meer en verschillende typen sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Daarbij kijken de partijen vooral naar de kernen die in het Programma Wonen zijn opgenomen. Ook het verduurzamen van woningen blijft aandacht vragen.

Ondertekening

De prestatieafspraken wonen voor 2020 werden op 11 december ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de afspraken. Directeur-bestuurder Martijn Rink zette zijn handtekening namens woningstichting Vechtdal Wonen. De heer Teerlinck tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de heer Van Lenthe namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen.

Prestatieafspraken Hardenberg 2019

v.l.n.r.: Dhr. Teerlinck, Dhr. van Lenthe, Wethouder Martijn Breukelman en Directeur-bestuurder Martijn Rink


06-12-2019

Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen bundelen hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Hiervoor tekenden zij op 6 december 2019 de prestatieafspraken voor 2020.


“Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt, is voor ons allemaal belangrijk. Maar dat is in de huidige woningmarkt niet voor iedereen makkelijk te bereiken. Vechtdal Wonen en Verenigd Huurbelang hebben daarom met ons afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huurwoningen en verduurzamen van bestaande huurwoningen. In deze afspraken is ook opgenomen dat de huur van deze woningen betaalbaar moet blijven.” zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: Vechtdal Wonen gelooft in een netwerksamenleving. Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de Ommer samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden in Ommen verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van.”

Henk Schrijver, voorzitter Verenigd Huurbelang:“We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen die minder te besteden hebben. De seniorenkorting én ook de nieuwbouw die de komende jaren nog wordt gerealiseerd, zijn daarbij een mooie stimulans. De gemaakte prestatieafspraken weerspiegelen de goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente, Vechtdal Wonen en de Huurdersvereniging. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze huurders”.

Prettig wonen
De drie partijen zetten zich er samen voor in dat prettig wonen voor iedereen bereikbaar is, voor jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. Er zijn nu afspraken gemaakt over het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen. Daarom zorgt Vechtdal Wonen voor betaalbare huurprijzen, die passen bij de gezins- en inkomenssituatie van haar huurders.

Verduurzamen
Om het wooncomfort te vergroten en de woonlasten te verlagen gaat Vechtdal Wonen in 2020 meer dan 90 woningen verduurzamen naar energie B-label in onder andere de Vinkenbuurt, De Strangen en Dante. De huur van deze verduurzaamde woningen gaat daarna niet omhoog.

In het kader van de CO2-neutraal ambitie voor 2050, werken de partijen vanaf 2020 ook samen aan een warmtetransitievisie, waarin op wijkniveau de mogelijkheden worden beschreven hoe het gebruik van aardgas kan worden vervangen.

Nieuwbouw
Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren ruim 70 nieuwe huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden, Haven Oost en op vrijkomende schoollocaties. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen) en levensloopaanpasbaar gebouwd.

Doorstroming
Mensen blijven langer thuis blijven wonen of worden vaker thuis verzorgd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied  rond de woningen te verbeteren. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.

Prestatieafspraken Ommen 2019


28-11-2019

Binnenkort start de bouw van 32 Nul op de Meter-woningen in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren. Om de bouw mogelijk te maken leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd.

Momenteel wordt de Hardenbergse woonwijk Marslanden in noordelijke richting uitgebreid. In het gebied De Cirkel wordt al volop gebouwd. Binnenkort worden hier in opdracht van Vechtdal Wonen 32 woningen gebouwd. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze sociale huurwoningen. De 32 woningen worden verdeeld over 2 locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt 3 woningblokken van 1 x 6 woningen en 2 x 5 woningen. Locatie twee telt een blok van 10 woningen en een van 6 woningen.

Nul op de meter

De woningen zijn Nul op de Meter, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. Deze woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen een gedeelte van de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een kleine vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning.

Woonambities

De bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden past binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg wil zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. De ambitie voor 2050 is dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Hierover hebben de gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen prestatieafspraken gemaakt.

Planning

De bouw van deze 32 woningen start nog eind dit jaar. De oplevering staat gepland rond de zomer van 2020. Meer informatie over de verhuur door Vechtdal Wonen volgt binnenkort.

Ondertekening overeenkomsten

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening en directeur Martin Companje zette de handtekening namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.

Ondertekening Marslanden

Impressie Marslanden 1

Impressie Marslanden 2

Impressie Marslanden 3


25-11-2019

In de onlangs gepresenteerde Aedes-benchmark krijgt Vechtdal Wonen van haar nieuwe huurders een 7,7 voor haar dienstverlening. Van vertrokken huurders zelfs een 8. De huurders met een reparatieverzoek geven een gemiddelde van 7,4. Dit in een jaar van fusie. Daarmee scoort Vechtdal Wonen landelijk nét achter de koplopers.

Waardering voor medewerkers
De resultaten van de benchmark zijn een belangrijke stimulans voor Vechtdal Wonen, waar kwaliteit en klanttevredenheid leidend is. Zij zetten zich vooral in om het woongeluk van hun huurders te optimaliseren. Dat dit dus ook wordt gewaardeerd stemt directeur-bestuurder Martijn Rink tevreden. ‘Het is een waardering voor onze medewerkers, die zich elke dag voor honderd procent inzetten voor onze huurders. Ook het komende jaar blijven we onze dienstverlening verbeteren.’ In verband met de fusie en het afstoten van een deel van het bezit zijn de andere prestatievelden van de Bedrijfsvoering uit de Aedes-benchmark niet vergelijkbaar.

Aedes-benchmark
Vechtdal Wonen is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes vergelijkt de prestaties van woningcorporaties via een zogeheten benchmark. In dit onderzoek worden belangrijke thema’s gemeten, waaronder de tevredenheid van huurders en de bedrijfslasten. Met de onderzoeksresultaten kunnen woningcorporaties vaststellen hoe ze functioneren in vergelijking met andere corporaties, en kunnen ze hun eigen prestatie verbeteren.

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes:


16-10-2019

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt. Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”

Wethouder Breukelman noemt het plan een prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”

Doorstroming

“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Rink hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’.  Begin volgend jaar wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen aan de Kruserbrink.

Natuurinclusief

Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.

Sloop

De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. Ze worden naar verwachting eind 2021 gesloopt. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”

Inloopbijeenkomst

Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.

Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen

Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

Vechtzone vogelvlucht


04-10-2019

Met zon en muziek is de nieuwe tuin van ZGR Brugstede op 19 september feestelijk geopend. Lemelerveld heeft er een prachtige tuin bij, waar iedereen welkom is.

In de tuin staan bijzondere planten, bloemen en grassen. Zo staat er in het stukje moestuin, dat door de Heideparkschool beheerd gaat worden, een mooie kornoelje met bijzondere vruchten. Hovenier Mecklenfeld Tuinen heeft er voor gezorgd dat de tuin in elk seizoen een gevarieerde aanblik biedt. De tuin is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Vechtdal Wonen.

De vele bezoekers van het feestje genoten donderdag zichtbaar van het groen, de schommels, de molensteen waar het water overheen loopt, de kunst van de kunstclub van Brugstede en de nieuwe terrassen. De aanwezige kinderen namen de knikkerbaan en de hinkelbaan direct in gebruik.

Ook u bent van harte welkom in de nieuwe tuin. Lekker genieten van het groen, met een kop koffie op het terras, en uw (klein)kinderen op de schommel. En mocht u graag tuinieren: deze mooie tuin vraagt om nog wat extra handen. Neemt u dan contact op met vrijwilligerscoördinator Joke Kleine Koerkamp via j.kleinekoerkamp@zgr.nl.

Brugstede tuin 2

Brugstede tuin 3

Brugstede tuin 5

Brugstede tuin 1

Brugstede tuin 4

Brugstede tuin 8

Brugstede tuin 6

Brugstede tuin 7

Brugstede tuin 9


20-09-2019

2 september jl. is er een start gemaakt met de verbouw van het Atrium Oldenhaghen te Ommen.

Het Atrium Oldenhaghen is een prachtig gebouw. Maar door het open dak kan het in de zorginstelling ’s winters erg koud en nat zijn. Een zeer ongewenste situatie voor de bewoners dus. De open ruimte wordt nu gedicht (tussen dak en muren). Een flinke operatie, maar hierdoor wordt het een stuk aangenamer.

De werkzaamheden zijn gestart. Uiteraard wordt dit zeer zorgvuldig gedaan om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De bewoners zijn vooral blij dat de renovatie nu plaatsvindt. Zo wordt het gebouw straks meer benut in alle facetten!

Oldenhaghen


20-09-2019

Aankomend najaar start het laatste deel van de renovatie van woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes. In samenwerking met Vechtdal Wonen en het bouwteam onder leiding van Bouwbedrijf Gebr. Meijer zal bouwdeel C (de rechtervleugel vanaf de voorzijde van het pand) onder handen worden genomen, waarmee ook het laatste onderdeel van de historische locatie in een modern jasje zal worden gestoken.

In april 2016 stonden bewoners, medewerkers en betrokkenen op feestelijke wijze stil bij de start van het eerste deel van de renovatie. Nu, ruim drie jaar verder, staan de partijen vol goede moed opnieuw samen aan de vooravond van een renovatietraject.

De plannen

Aankomend jaar zullen in de vleugel dertig moderne zorgappartementen van gemiddeld 35m2 worden gerealiseerd. “Doel is om een prettige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving voor onze bewoners en medewerkers te creëren. Door gebruik te maken van verschillende soorten (zorg)technologie en door bewoners de vrijheid te geven over de inrichting van hun appartement creëren we een warm thuis en ondersteunen we hen in hun zelfstandigheid,” aldus directeur-bestuurder Loes Kater.

Tijdelijke verhuizing

De bewoners van de vleugel zullen gedurende de renovatie tijdelijk elders ondergebracht worden. Een deel van de bewoners zal intern binnen ZGR Angeli Custodes verhuizen. De overige 22 bewoners zullen, net als destijds tijdens de renovatie van bouwdeel A en B, tijdelijk op woonzorglocatie ZGR Stevenskamp in Heeten ondergebracht worden.

Na de verhuizing van de bewoners, wordt een start gemaakt met het inrichten van de bouwplaats.  Naar verwachting zullen de renovatiewerkzaamheden eind oktober starten en in het najaar van 2020 worden afgerond.


12-06-2019

In de gemeente Hardenberg is er een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar niet snel genoeg in aanmerking komen, blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd bij een woningcorporatie, maar hebben wél dringend een woning nodig. Met het plaatsen van woningen voor tijdelijke verhuur op de percelen aan de Leeuwerikstraat en Zwaluwstraat in Hardenberg hoopt Vechtdal Wonen hiermee een oplossing te bieden voor deze woningzoekers.

‘’We zetten deze woningen in om de vraag naar tijdelijke woonruimte op te vangen. In samenspraak met de gemeente hopen wij met het plaatsen van deze 15 huurwoningen een oplossing te bieden voor deze woningzoekenden. De woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen en mogen maximaal twee jaar bewoond worden. Ondertussen moet men op zoek naar een andere woning.’’ Aldus projectleider Timo Beumer.

De woningen

De woningen hebben een oppervlakte tussen de 24m² en 29m² en worden goed geïsoleerd en gasloos uitgevoerd. Daarnaast krijgen ze op het dak zonnepanelen die zorgen voor duurzaam opgewekte energie. Ze voldoen daarmee aan de moderne eisen die worden gesteld aan nieuwbouwwoningen. Met de aanleg van dit project worden aanpassingen gedaan aan de bestaande infrastructuur en er worden op het terrein voldoende extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het onderhoud van de tuin wordt door Vechtdal Wonen uitgevoerd.

Hodes Huisvesting uit Goor bouwt de woningen. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van deze zogenoemde modulaire woningen. De woningen worden geheel in de fabriek gebouwd, waarna ze na een korte voorbereidingsperiode direct op locatie geplaatst worden. Op deze manier ondervindt de omgeving zo min mogelijk overlast van de bouw.

Planning

Na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden op locatie. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners al begin november van dit jaar de woningen betrekken.

Verhuur

Indien u interesse heeft voor één van deze  woningen dan kunt u zich vanaf begin september 2019 aanmelden bij Vechtdal Wonen.  Meer informatie hierover plaatsen wij dan op onze website.

Locatie 15 kleine woningen


04-04-2019

In de media zijn afgelopen tijd berichten verschenen over de Woonbond. Hierin gaf de Woonbond aan dat 300.000 huishoudens misschien in aanmerking komen voor huurbevriezing of – verlaging.

Het gaat daarbij om twee groepen huurders:

  1. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de aftoppingsgrens kunnen bevriezing van de huurprijs aanvragen.
  2. Huurders met een laag inkomen, maar die een huurprijs hebben van meer dan €720, 42 kunnen een huurverlaging aanvragen.

 

De wet kan niet gewijzigd worden vóór 1 mei 2019
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen. Dit is één van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Voor deze en andere afspraken moet echter wel de wet gewijzigd worden. Dit gaat niet voor 1 mei 2019. Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is nu wettelijk nog niet mogelijk.

Geen huurverlaging- of bevriezing voor onze huurders
In 2019 kunnen we onze huurders geen huurverlaging- of bevriezing geven. Samen met de overheid en Belastingdienst gaan we kijken wat er voor 2020 mogelijk is.


De heer Martijn Rink is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg en Woningstichting De Veste uit Ommen.

De heer Rink, woonachtig in Zeewolde, heeft jarenlange ervaring binnen de volkshuisvesting. Hij is sinds 2013 directeur-bestuurder bij Rhenam Wonen in Rhenen. En was daarvoor vele jaren werkzaam bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen en de Ondernemingsraad en een positief besluit van de Raad van Commissarissen op zak, start hij op 1 juli a.s. met zijn werkzaamheden voor Vechtdal Wonen.

 

‘’Ik kijk met trots terug op mijn mooie tijd bij Rhenam Wonen, en zie ernaar uit om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen die voor ons liggen in het Vechtdal.  Ik zet mij met volle overtuiging in om de waardevolle relaties met huurders en belanghouders te onderhouden en waar nodig verder te intensiveren. Ook bouw ik graag mee aan een dienstverlenende, betrouwbare, en ondernemende nieuwe (fusie)organisatie, waar het prettig is om te werken en die met verve in staat is om de opgaven waar te kunnen maken.’’

 

 

 

De Raad van Commissarissen van Vechtdal Wonen is erg blij met de komst van Martijn Rink. '’Met Martijn halen we veel kennis en kunde in huis. Een enthousiaste volkshuisvester die hart heeft voor de missie van Vechtdal Wonen, namelijk het bieden van goede betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Maar die ook de twee organisaties, die door een fusie samenkomen, kan verbinden tot één organisatie in het Vechtdal.’’


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.