Raad van Commissarissen

De rollen die de RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend, zijn:

  • de rol van toezichthouder op het bestuur cq. besturen van de corporatie
  • de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming
  • de rol van werkgever van het bestuur


De RvC bestaat uit vijf leden. Hieronder vindt u de samenstelling per 2020, met daarbij vermeld de taken en competenties van de individuele leden. Ook de hoofdfunctie en nevenfuncties worden genoemd.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.