Corporaties in Oost-Nederland staan klaar om aan de slag te gaan!

Corporaties in Oost-Nederland staan klaar om aan de slag te gaan!

Minister HugodeJonge geeft gas om regie te pakken op de woningmarkt. En terecht, daar zijn we, meer dan 35 corporaties in OostNederland, het mee eens! ‘We zijn blij met regie op de volkshuisvesting’, vertelt WilmavanIngen, voorzitter WoON Twente. Daarom hebben we als regio onlangs actief gewerkt aan het sluiten van een regionale #woondeal. De nieuwe wet ‘versterking regie op de volkshuisvesting’, kan helpen. Er is wel enige aanpassing van het wetsvoorstel nodig. Daarom laten wij vanuit Oost-Nederland met 35 corporaties van ons horen, vanuit wat nodig is om samen aan de slag te gaan!

  • Positionering corporaties
  • Ruimte regionaal maatwerk
  • Integrale visie wonen/zorg/welzijn
  • Slimme procedures en bouwconcepten

Positie van corporaties en integrale visie

Rijk, Provincie en gemeente krijgen een belangrijke rol in de volkshuisvesting. Het is essentieel dat de corporaties vanuit hun kennis, ervaring en opgaven betrokken worden bij het opstellen van bijvoorbeeld de regionale woondeals en uitwerking in de volkshuisvestingsprogramma’s van provincies en gemeenten. Aanvullend hierop geeft Martijn Rink, voorzitter van het samenwerkingsverband van de woningcorporaties uit Noordoost- en West-Overijssel en Zwolle, aan: ‘Wij vinden het van groot belang dat er een evenwichtige verdeling in de opgaven is en daarbij meer aandacht is tussen beschikbaarheid van passende woningen in zowel nieuwbouw als bestaande bouw en uitbreiding hiervan middels optopping, duurzaamheid, wonen- en zorg, leefbaarheid en betaalbaarheid.’ Als corporaties pleiten we voor duurzame integrale visie op de Volkshuisvesting en daarmee de invulling van de rol en positie voor de sector. We vragen daarbij extra aandacht voor de zorg- en welzijnssector met een integrale langetermijnvisie op wonen, zorg en welzijn.

Ruimte voor regionaal maatwerk
‘Graag werken we samen met #gemeenten, provincie en rijk om de brede en complexe opgaven waar we voor staan, denk aan leefbare wijken, het huisvesten van mensen die op ons zijn aangewezen, met daarbij ook de bijzondere aandachtsgroepen en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, aan te pakken’, vertelt Els Birkenhäger, voorzitter van de Achterhoekse corporaties. Zij vervolgt: ‘om dit te kunnen blijven doen, vragen wij ruimte voor #regionaalmaatwerk. De volkshuisvestelijke opgaven zijn per regio anders. Zo is er in sommige gebieden in Oost-Nederlands meer vergrijzing dan in het westen van het land. Het is nodig om hier als woningcorporaties op in te kunnen blijven spelen. We werken nauw samen met allerlei betrokken partners om regionaal maatwerk te kunnen leveren dat aansluit bij de opgaven hier en het huidige wetsvoorstel stelt dwingende eisen per gemeente aan de woningbouwopgave. Graag zouden we zien dat dit wordt gewijzigd in een regionale (provinciale) opgave, zodat we binnen de regio actief kunnen inspelen op de behoefte’.  

Wet als helpende hand
De woningcorporaties uit Oost-Nederland hebben er vertrouwen in dat de wet, met wat aanpassingen, het wonen in Nederland vooruit kan helpen ‘Zo wil deze wet procedures versnellen om de bouwopgave sneller te kunnen realiseren’, vertelt Jaap Huibers, voorzitter van de corporaties in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen). En dat is nodig! Daarnaast werken we als regio zélf ook hard om de bouwopgave vooruit te versnellen; zo kijken we naar slimme procedures, ontwerpen we woningbouwconcepten en bundelen we aanvragen.

Dank voor uw aandacht, namens meer dan 35 woningcorporaties in Oost-Nederland.